Betül Ersöz Acar
14 Kasım 2018ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Betül Ersöz Acar

 

Doğum Tarihi: 30.08.1983

Doğum Yeri:İzmir

E-mail:

 

Telefon: 0 284 214 55 10

 

Yabancı dil: İngilizce

 

Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

 

Lise

İzmir Kız Lisesi (Süper)

1998-2001

Üniversite

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002-2008

Tıpta Uzmanlık

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

2012-2015

2015-2017

Tıpta Uzmanlık

 

 

İşyeri Hekimliği

 

 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

 

 

 

İş Deneyimi:

Pratisyen Hekim

Nevşehir Ürgüp Aksalur Sağlık Ocağı

2008-2009

Asistan Hekim

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları

2012-2015

 

Asistan Hekim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları

2015-2017

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2017-2018

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Edirne Sultan1.Murat Devlet Hastanesi

2018-

 

Başarı Belgesi:

  

BİLDİRİ VE POSTERLER:

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Çalık Ş, Turan Dik E, Ersöz B, Genç N, Kocabaşoğlu E, Arı A, Tosun S. Ulusal Hepatit  B Aşılamasının 15.Yılında Sağlık Çalışanlarının Hepatit B Virüsü İle Karşılaşma Ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:254-257

 

2.  Çelik M, BaranA.İ, Ersöz Acar B, Kurt Ö, Karahocagil M.K.  Remisyonda Hodgkin Lenfoma Tanılı Bir CMV Enteriti Olgusu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,2017;14:71-74

 

 

            Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.Avcı M, Arı A, Yıldırım M, Erkan N, Ersöz B. Genel Cerrahi Kliniklerinde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı. PS053. Ekmud  2013 Bilimsel Platformu. Antalya

 

2.Keleş A, Tosun S, Ersöz B, Gökgöz A, Zencir M, Coşkuner S.A, Avcı M, Arı A. HBsAg pozitif kişilerin çocuk, baba, kardeş ve ikinci derece akrabalarının hepatit B virüsü ile karşılaşma durumlarının değerlendirilmesi. PS02-12. 12.Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Antalya 2014

 

3.Coşkuner S.A, Keleş A, Ersöz B, Gökgöz A, Zencir M, Arı A, Avcı M, Tosun S. HBsAg pozitif kişilerin eşlerinin hepatit B virüsü ile karşılaşma durumlarının değerlendirilmesi . PS02-14. 12.Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Antalya 2014

4.Gökgöz A, Tosun S,  Keleş A, Ersöz B, Arı A, Mermut G, Avcı M. HBsAg Pozitif Kişilerin Aile Bireylerinin Hepatit B Virüsü İle Karşılaşma Durumlarının Değerlendirilmesi . PS02-15. 12.Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Antalya 2014

5.Tosun S, Kara Ay B, Arı A, Kocabaşoğlu E, Avcı M, Bingöl Ü, Soydemir D, Zencir M, Ersöz B, Keni K, Palamutçu  S. Bir Kız Meslek Lisesinde Aşıyla Korunulabilen Hastalıklar ve Hijyen İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Davranışların Eğitimle Değişiminin Değerlendirilmesi (prospektif çalışma) . PB – 116. 5.Türkiye EKMUD Bilimsel Patformu. İzmir 2015

6.Ersöz Acar B, Baran A.İ,  Karahocagil M.K. Van İlinde Tularemi. PS-076. 6.Türkiye Ekmud Kongresi. Antalya 2016

7. Çelik M, BaranA.İ, Ersöz Acar B, Kurt Ö, Karahocagil M.K.  Remisyonda Hodgkin Lenfoma Tanılı Bir CMV Enteriti Olgusu. PS-183. 6.Türkiye Ekmud Kongresi. Antalya 2016

8.Baran A.İ, Esmer F, Polat V, Ersöz Acar B, Öztürk F. Brusella Endokarditi: Olgu Sunumu.PS-233.  6.Türkiye Ekmud Kongresi. Antalya 2016

 

9.Ersöz B, Selma Tosun S, Altaş İ, Parlak İ. Acil Servise Yaralanma Nedeni ile Başvuran Olguların Tetanoz Antitoksin Düzeylerinin ve Tetanoz Aşı Durumlarının Değerlendirilmesi. PS-324.  6.Türkiye Ekmud Kongresi. Antalya 2016

 

10. Ersöz Acar B, Sünnetçioğlu M, Ulutaş D,  Baran A.İ,  Sayır F. Torakal Vertebra Tutulumu ve Ampiyem Birlikteliği İle Seyreden Bruselloz Olgusu. PS-049.6.Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu.  Antalya 2017

11. Ersöz Acar B, Baran A.İ, Arslan Y, Karahocagil M.K, Çelik M. Kene Kaynaklı ve Döküntü ile Seyreden Tularemi Olgusu . PS-051. 6.Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu. Antalya 2017

12.Ersöz Acar B, Ulutaş D, Sünnetçioğlu M, Baran A.İ, Karahocagil M.K. Van İlinde Brusella’ya Bağlı Epididimoorşitli On Beş Olgunun Retrospektif İncelenmesi. PS-052. 6.Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu. Antalya 2017

13. Arslan Y, Baran A.İ, Sünnetçioğlu M, Ersöz Acar B, Çelik M . Aspergillus fumigatusa Bağlı Olan Kronik Otitis Media Olgusu . PS-151. 6.Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu. Antalya 2017

 

        Projeler 

Ailesinde Kronik Hepatit B Enfeksiyonu Bulunan Kişilerde Okült Hepatit B Enfeksiyonu Varlığının Araştırılması, YYÜ BAP Tıpta Uzmanlık Tez Projesi. 2015-TF-U371.

 

 KURSLAR:

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,2016

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR VE TOPLANTILAR: