Hasta Hakları
26 Temmuz 2017

hastahaklari.jpg

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Ülkemizde, 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliğinin uygulanmasına 15.10.2003 tarihinde yayınlanan “Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge” ile başlanmış ve hastanemizde de Şubat 2004 tarihinde Hasta Hakları Birimi kurularak uygulamaya geçilmiştir.

İLKE

“Kurum veya çalışan” odaklı sağlık hizmeti sunumu yaklaşımından “Hasta odaklı-katılımcı” sağlık hizmeti sunumu yaklaşımına geçilmesidir.

TEMEL HASTA HAKLARI

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı:

Herkesin ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan, onurlu ve saygın bir şekilde adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, kendisine uygulanan teşhis ve tedavi hakkında her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkı vardır

Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirmeye ve kendisine sağlık hizmeti sunan personelin kimlik ve ünvanını bilmeye hakkı vardır

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

Kuruluşun imkanları ölçüsünde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı

Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik ve şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının belirlediği usül ve esaslar ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

Mahremiyet hakkı

Mahremiyetine uygun bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Güvenlik Hakkı

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Bilgilerinin gizli tutulması hakkı

Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

Hasta kendisine uygulanan tedaviyi reddetmeye ya da belli aşamasında durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

Başvuru ve dava Hakkı

Hakkının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HASTA HAKLARI İHLALİNDE BAŞVURU YOLLARI

www.saglik.gov.tr

Alo 184 SABİM Hattı

Hastane Hasta Hakları Birimi

HASTA SORUMLULUKLARI

Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

1. Genel Sorumluluklar: Sağlığına dikkat etmek, kan vermek, basit durumlarda kendi bakımlarını yapmak.

2. Sosyal Güvenlik Durumu: Sosyal güvenlik ve kişisel durumundaki değişiklikleri zamanında bildirmek, sağlık karnesinin vizesini yaptırmak “Hastaneye her başvurduğunuzda T.C. numarası yazılı olan kimlik belgenizi yanımızda bulundurunuz”.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Daha önce herhangi bir tedavi görüp görmediği, kullandığı ilaçları vs., tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermek.

4. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma:

-Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek,

-Tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmek,

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

5. Hastane Kurallarına Uyma: Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

“Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı gösterelim”.

· Hastane içinde sessiz olmaya özen gösterelim,

· Hastanemizin temizliği için yiyecek ve canlı çiçek, getirmemeye dikkat edelim,

· Hastanemizi ve hasta odalarını temiz tutmaya özen gösterelim,

· Hastanemizin ziyaret saatlerine uyalım ve hastalarımızın sağlığı için özel birimlerde yattığı süre boyunca ziyaret etmekten kaçınalım (yoğun-bakım, doğumhane vs.),

· Hastaneye gelmeden önce ve hastanede kaldığımız süre boyunca kişisel temizliğimize özen gösterelim,

· Poliklinik muayene sırasına uyalım ve önceliği olan hastalara (çocuklar, yaşlılar, özürlüler vs.) anlayış gösterelim,

· Hastane içinde sigara içmemeye özen gösterelim ve içenleri uyaralım.

Hasta Taburculuk İşlemleri: Hastanemizde, yatış ve taburculuk işlemleri hastanın ayrı bir birime başvurmasına gerek kalmadan, tedavi gördüğü serviste görevli çalışanlar tarafından yapılmaktadır.